Stiefacademie Nederland
Email: info@stiefacademienederland.nl

Website: www.stiefacademienederland.nl

KvK Utrecht: 30286186

Wie zich inschrijft voor een opleiding of (online)training gaat een overeenkomst met ons aan. Hier lees je wat je van ons kunt verwachten en wat we van jou verwachten. 

1. Inschrijving 

Je schrijft je in voor een opleiding of (online)training door een mail te sturen waarin je aangeeft je aan te melden voor de training o.v.v. titel en datum naar educatie@stiefacademienederland.nl. Zo gauw je je mail aan ons hebt verstuurd, mailen we je een bevestiging van ontvangst. Na je inschrijving heb je een bedenktijd van 14 werkdagen waarin je kosteloos mag annuleren. Daarna wordt je inschrijving, automatisch definitief.

Als je wilt annuleren nadat je inschrijving definitief geworden is, kost dat geld.
• Bij online trainingen heb je na de 14 dagen bedenktijd na aanschaf géén recht op terugvordering van het aankoopbedrag van de training.
• Meer dan 2 maanden voor de start van de opleiding of training: heb je recht op 75% teruggave

• 2 maanden tot 1 maand voor de start van de opleiding of training: heb je recht op 50% teruggave
• 1 maand tot 2 weken voor de start van de opleiding of training: heb je recht op 25% teruggave
• Minder dan 2 weken voor de start van de opleiding of training: heb je geen recht op teruggave

Annuleringen dienen schriftelijk per mail naar educatie@stiefacademienederland kenbaar te worden gemaakt. Binnen twee weken na ontvangst van de annulering zal het restbedrag teruggestort worden op de rekening waarvan het bedrag ook aan de Stiefacademie is betaald.

2. Kwaliteit

We doen ons uiterste best om onze workshops, trainingen en opleidingen te verzorgen in overeenstemming met de geldende professionele normen. Ben je ontevreden over (een onderdeel van) een opleiding of training van ons? Laat het ons snel weten! Alleen dan kunnen we er iets aan doen. 

Je vindt de klachtenprocedure hier op onze website.

3. Te weinig deelnemers 

We mogen een opleiding of training zonder verdere gevolgen afzeggen als er minder dan 8 deelnemers zijn. Als we een opleiding of training afzeggen, laten we je dat minstens 2 weken van tevoren weten. De trainers zullen een nieuwe datum vaststellen waarop de training zal plaatsvinden. 

4. Trainer of locatie niet beschikbaar 

Als op de dag van de opleiding of training een trainer of de locatie niet beschikbaar is, doen we alles om een vervangende trainer of locatie te vinden binnen een straal van 50 kilometer. Als dat niet lukt, krijg je je geld terug. Uiteraard is er de mogelijkheid om aan een volgende training mee te doen. We zijn niet verantwoordelijk voor vervolgschade die ontstaat doordat een trainer of locatie niet beschikbaar zijn op de dag van de opleiding of training. 

Stiefacademie Nederland behoudt het recht voor om in geval van voorkomende omstandigheden zoals plotselinge ziekte, overlijden, stakingen of andere onvoorziene omstandigheden de aanvangstijd of datum van de opleidingen te wijzigen, voor deskundige vervanging te zorgen of voor een geschikte alternatieve locatie te zorgen. 

5. Studie-, cursus- en lesmateriaal 

De rechten van alle getoonde en/of gebruikte leermiddelen van de Stiefacademie Nederland zijn exclusief voor de studie en bestemd als leermateriaal tijdens het programma en naslagwerk voor de deelnemers. Op al het studie-, cursus- en les materiaal (zowel offline als online) dat wordt gebruikt en uitgedeeld voor en tijdens de trainingen van de Stiefacademie Nederland rust het auteursrecht van de Stiefacademie Nederland en desbetreffende auteurs. Dit geldt tevens voor het materiaal dat is gebruikt vanuit het boek ‘De mijne zijn de liefste’ door beide auteurs Hengst en Den Hollander.

6. Betaling

We zetten de factuur standaard op jouw naam of de door jou opgegeven opleiding, instelling of bedrijf. Je bent zelf verantwoordelijk voor een tijdige betaling. Wanneer je daarom vraagt, zetten we de factuur op een andere naam, bijvoorbeeld van je werkgever. Ook dan ben je zelf verantwoordelijk voor een tijdige betaling.
Wanneer je wilt, kunnen we een betalingsregeling afspreken.

7. Privacy 

Alle informatie die we van je ontvangen, zowel mondeling als schriftelijk, behandelen we strikt vertrouwelijk en hiervoor geldt geheimhoudingsplicht van onze zijde. Dat geldt voor je persoonsgegevens en computergegevens, maar ook voor informatie over je persoonlijke situatie, ingebrachte casuïstiek (je cliënten), je werk, je carrière, je eigen sterktes en zwaktes enzovoort. Deze vertrouwelijkheid verwachten wij ook van de deelnemers onderling.

8. Aansprakelijkheid 

De Stiefacademie Nederland kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het toepassen van de lesstof door de deelnemer of enig andere derde. Deelname aan de opleiding(en) is vrijwillig. De deelnemer/-neemster is verantwoordelijk voor zichzelf en voor zijn/haar daden en handelingen tijdens de opleidingen en tijdens zijn/haar verblijf in de mogelijk aangeboden accommodaties. De opleidingen zijn en kunnen niet worden beschouwd als (vervanging van) medische en/of psychiatrische consulten en/of behandeling(en). De Stiefacademie Nederland kan nimmer verantwoordelijk gesteld worden voor enige schade door cursisten ondergaan, noch voor schade veroorzaakt door medecursisten.

9. Tussentijds stoppen 

Mocht je besluiten om uit eigen beweging vroegtijdig te stoppen met een (online)training, workshop, of opleiding dan ontvang je géén restitutie voor de niet gevolgde lessen/dagen. Mocht het docenten team of het bestuur van de Stiefacademie Nederland beslissen dat het niet mogelijk voor je is om de training, workshop of opleiding af te maken, dan zullen de nog niet gevolgde lessen worden terugbetaald. 

10. Een tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen kan aan Stiefacademie niet worden toegerekend, indien deze tekortkoming het gevolg is van overmacht. Dit is een omstandigheid die niet te wijten is aan de schuld van Stiefacademie en ook niet op grond van de wet, gemaakte afspraken of algemene opvattingen voor rekening van Stiefacademie behoort te komen.

11. Door inschrijving wordt de deelnemer verondersteld volledig kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en hiermee akkoord te gaan.

www.stiefacademienederland.nl